Friday, October 20, 2006

TA NGATA DAW

Inano casacit ang mag talam na “bhing pan-o an nasacban nimi so imong pambayad mo sa utang ano daw cong ikaltas na sana ito sa utang mo sa aki ko”………..understandable nman un lalo na kung kinailangan talaga nila ung pera that time…….kaso…

Ta ngata ta caipuhan pang mag boboha:
Nag apod ako one time ta gusto kong ihapot cong ta ngata ta so statement na tinao kaso maestra, instead of Php 30,000.00 (March 2006) ang aduman Php 21, 000.00 sana……. {Ok, tinaw – an ako ning Php 15,000.00 kso aki nia uya ta idagdag co ngani daa sa ibayad ko (so additional utang ko un sa dirham account ko sainya) …so nagpadala ako ning Php 35,000.00, ang sabi Php 30,000.00 sana daa ang binayad ta ang pacahuna padala kaso aki nia so Php 5,000.00.....ok lang ta sabi ko ikaltas na sana duman sa Peso Account ko sa aki nia………..Ngonian since Php 21,000.00 sana ang nag appear sa padala ko ning March galuwas na so Php 15,000.00 baging pinasakob man sana sa pinadala ko…pero ta ngata ta cong dai co pa pinahagad so statement dai pa maisihan na alog palan kaan – halos 7 months ang naka agi dai man lamang ning abeso…yta palan cong dai ko hinagad so statement bigla na sanang naglaho so pinadala ko habang babayadan ko pa man syempre ito sa aki nia…. biyo ang pag laom ko na binayad sa maestra un palan nagastos}………….. biglang naputol so apod ko ta dai daang signal (inda co sana cong dai talagang signal o garipod ugaring)

Kso pigpahapot ko ki Mama ta bacong pareho so statement niming duwa kso maestra – ang talamon pan-o daa so ibang resibo nahubon sa eskwelahan.

Another chat….sabi ko hagadon so Cell # kaso maestra ta gusto kong macahulon manugod sa utang…. 1. Ang sabi dai daang cellphone ta nawala…..okJ 2. After 2 weeks or 3 weekd cguro sabi ko baad igua ng Cellphone (ta mala nganing imposible man na dai makabakal diretso samantalang maimoon man ito so maestra)…sabi ko pakihagad na sana ….dai pa man daa ning cellphone…ok dai kong dai!….then sabi ko hagadon maski number kso kailibahan sa halong ta nganing maapodan ko….dai man daang mga cellphone…imposible!!!!!!
Tapos so manugod sa Php 7,000.00 (June 2006) kada online matalam caipohang caipohan na daa kso maestra so imo....so ako man maski na ngani kapos talaga nagpadala…..ngonyan pagkaremanese nagastos so imo ta ang pacahuna otro padala kso aki nia…(ano an lambang imo na gaabot sa account nia withdraw sna ning withdraw dai man lamang isihon kong padala baga ito kso aki nia or padala ko) Imposible man na dai ninda isi na nagpadala ako ning imo ta nagtext ako and nag offline message…. tapos pina apudan ko pa ki pangit na talman na nag padala ako ning pambayad…and besides ga chat man sinda pirmi kso aki nia uya…dami man lamang baga ihapot kong para sainda ito o bako….

Tapos ngonyan ta bakong clarado sako ta alog kaito so statement pinapuntahan ko ki Mama so maestra ta haputon ta dai sa statement so ibang binayad ko and idiretso na sna so pinadala kong pambayad…Ang sabi kso Maestra…iyo man sana talaga ito ang itinao sainyang imo and dai siyang nahubon na resibo sa eskwelahan….so ang luwas ga boloboha baga…grrrrrrrrr!!!!!

Ang pambayad ko diresto sainda ta mala nganing sinda ang nakisuyo duman sa maestra na pasobre – on ako ning imo. Syempre ta naca – ayon ako… gatiwala ako na mad ayad...kso iyo na ngani ini...gabasol ugod ako ta naperwisyo ko na sinda sa kakasingil kso maestra.... tpos alog pa kaan ang nagyari (sabi pa ngani napasupog daa sinda – ta mapasupog man baco man sinda ang iguang utang and besides bigabayadan man baga ..un nga lang delay minsan ta dai man talagang ikabayad)...mayad pa ugod na ki Mama ko pina asikaso so pag bayad...sigurado makaabot sa maestra so imo...

Then y gabasol ako ta pinaabot ning kainawat....ta kung igua daw ning imo mag abot daw ning alog kaan kaawat .....and pilang beses ipariwanag na 3 bulan akong daing trabaho....8 times nag exit sa iran and ang 6 duman gastos ko (Php 20,000.00 + every exit) kaya inabot ning alog kaan kaawat...mahirap bang intindihin un!!!!!!

No comments:

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails